Cốt vợt DHS

DHS Hurricane Long 5 5X

4.300.000₫

DHS Hurricane Long 5

3.800.000₫

DHS 506 +

1.850.000₫

DHS 301

1.600.000₫

DHS Fangbo 2

1.500.000₫

DHS PG5

900.000₫

DHS PG9

800.000₫

DHS PG7

750.000₫